top of page

ห้องที่ไม่ควรติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ


ระบบดับเพลิงถือเป็นอีกหนึ่งระบบที่สำคัญสำหรับอาคารทั้ง คอนโดมิเนียม, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ออกแบบ และเจ้าของอาคารควรคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากการเกิดอัคคีภัยนั้นมีโอกาสเกิดได้ทุกเมื่อ

จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมรับมือด้วยระบบดับเพลิงภายในอาคาร เพื่อลดความเสียหาย และเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ที่อยู่ภายในอาคารได้นั่นเองครับ ปัจจุบันมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติหลากหลายประเภท ทั้งระบบดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ระบบดับเพลิงด้วยก๊าซธรรมชาติ สารสะอาด โฟมดับเพลิง หรือที่พบเห็นได้บ่อยภายในอาคารทั่วไป คือ ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ ที่จะช่วยลดความรุนแรงของเพลิงไหม้ ลดความร้อนได้อย่างดี แต่ไม่ใช่ทุกสถานที่ที่ควรติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

ซึ่งหากเลือกใช้สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม จะทำให้การดับเพลิงนั้นไม่ได้ประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้ เนื่องจากบางห้อง บางสถานที่เป็นห้องสำคัญ เก็บรักษาทรัพย์สินมีค่า หรือ มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งมีมูลค่าสูง ยกตัวอย่างเช่น หากเกิดเพลิงไหม้ห้องดาต้าเซนเตอร์ของธนาคาร แล้วใช้ระดับเพลิงด้วยน้ำ ทรัพย์สินต่างๆ ที่ถูกเก็บรักษาไว้จะเสียหาย รวมไปถึงระบบต่างๆ อาจเกิดการช็อต ขัดข้อง ระบบล่ม ผู้ใช้บริการไม่สามารถทำธุรกรรมได้ จนทำให้ธุรกิจเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ซึ่งจะเห็นได้ว่านอกจากธนาคารจะเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ห้องดาต้าเซนเตอร์แล้ว ยังเกิดความเสียหายกว่าเดิมจากระบบน้ำที่ใช้ดับเพลิงอีกด้วย เพราะเหตุนี้จึงจำเป็นต้องเลือกใช้ระบบดับเพลิงให้เหมาะสมนั่นเองครับ

ห้องที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการวางระบบดับเพลิงนั้น ได้แก่ ห้องดาต้าเซนเตอร์, ห้องควบคุม, ห้องระบบสำรองไฟ, ห้องไฟฟ้า, ห้องปลอดเชื้อ, พิพิธภัณฑ์ และห้องเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ซึ่งห้องเหล่านี้ควรเลือกติดตั้งระบบดับเพลิงพิเศษด้วยสารสะอาด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

Comments


bottom of page